Navigation 2


Tulosta tämä sivu
Tähtitieteen opettajankoulutus

Tähtitieteen opettajankoulutusta ei varsinaisesti Suomessa ole, vaan tähtitieteen opintoja voi suorittaa joko matemaattis-luonnontieteellistä yliopistotutkintoa suorittaessaan tai erillisinä tähtitieteen opintoina. Jälkimmäisessäkään tapauksessa opintojen suoritus ei valmenna mihinkään tähtitieteen opettajan virkaan tai toimeen. Saadut tiedot ovat kuitenkin kullanarvoisia tähtitieteen opetuksessa luonnontieteiden yhteydessä. Tähtitieteen opettamiseen voi valmentautua parhaiten opettamalla sitä kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ja monin eri menetelmin. Kokemuksen karttuessa opettaja kykenee suunnittelemaan paremmin opetustaan, tekemään hyödyllisiä valintoja ja myös muuttamaan suunnitelmiaan joustavammin.  


Tavoite: Valmentautua tähtitieteen opettamiseen kouluissa.

Opiskelut: Tähtitieteestä voi suorittaa yliopistossa omana oppiaineenaan perusopinnot, aineopinnot sekä syventävät opinnot. Osia tähtitieteen tutkinto-ohjelmasta voi suorittaa erillisinä kursseina ja saada niistä kertyvät opintopisteet hyödynnetyksi matemaattisten aineiden opettajan tutkintosuoritukseen. Jo työssä olevat opettajat voivat suorittaa yksittäisiä kursseja täydentäen näin mahdollisuuksiaan opettaa tähtitieteen aiheita fysiikassa, kemiassa, biologiassa tai ympäristötieteessä.

Opetuksen suunnittelu: Luonnontieteen opetuksessa tähtitiede on esillä monissa fysiikan, kemian ja biologian aiheissa joko sovelluksena tai luonnosta saatavina kauniina esimerkkeinä. Fysiikassa on lisäksi oma tähtitieteen opetusjakso, jossa käydään läpi maailmankaikkeuden perustiedot ja rakenteet. Ympäristötieteessä tähtitieteen aiheet tulevat esille lähinnä luonnonilmiöissä havaittuina ihmeinä. Jos koululla on resursseja valinnaiskursseihin, niin tähtitieteen kurssi on yleensä ollut hyvin suosittu oppilaiden keskuudessa. Mikäli valinnaiskurssi ei mahdu opetusohjelmaan, voi yrittää järjestää lyhyempiä, muutaman kokoontumiskerran kursseja ja pyytää jopa vanhempia niihin mukaan.

Materiaalit: Tähtitieteen opetus ei vaadi kalliita välineitä, vaan opetuksen voi toteuttaa halvoilla askarteluvälineillä ja materiaaleilla. Kaukoputken hankinta on kiikarien ohella ainoa kalliimpi ostos. Ilman kaukoputkeakin voi tähtitiedettä opettaa: havainnoimalla omin silmin tai kiikarilla ja Internetiä hyödyntäen. Sieltä löytyy monia hyviä opetusohjelmia taivaan kohteiden opiskeluun ja seikkailuun maailmankaikkeuden halki.

Pohdittavaa: Kaukoputkea ei ole pakko hankkia. Hyvää tähtitieteen opetusta voi antaa silmin ja kiikarilla havainnoiden sekä hyödyntäen Internetistä suurilla kaukoputkilla saatua kuvamateriaalia. Antia voi täydentää vierailemalla lähiseudun tähtitorneissa ja tiedekeskuksissa.

Keskustelua: Oppilaiden kanssa on hyvä pohtia tehtyjä havaintoja ja mittaustuloksia. Vaikka välineet ovat asianmukaisia, voi mittauksissa ja havainnoissa tehdä kuitenkin virheitä. On opittava tulkitsemaan ja kritisoimaan tuloksia oikein, ja siihen auttaa keskustelu oppilaiden kanssa havaintojen ja mallien äärellä.

Vinkkejä: Internetistä kannattaa etsiä tietoa kyseisen tähtitieteen aiheen opettamisesta ja tarvittavista välineistä. Monet tähtitieteen alan järjestöt ovat luoneet nettisivuilleen opetuksellisen osion, johon on kerätty arvokasta tietoa tutkimustuloksista ja -välineistä sekä valmiita opetuskokonaisuuksia.

Asiasanoja: Tähtitieteen opettaminen, tähtitieteen opintokokonaisuus, tähtitieteen valinnaiskurssi, havaintovälineet.